1. TOEPASSING EN INTERPRETATIE

Deze voorwaarden zijn de enige die alle contractuele betrekkingen regelen tussen BELGA FACTORY S.R.L. (VAT BE0727.538.602) met maatschappelijke zetel te Le Géronsart, 51, B-1457 Walhain, België (hierna “BELGA FACTORY”) en de koper.

De algemene of bijzondere voorwaarden van de koper zijn niet inroepbaar tegen BELGA FACTORY. Elk contract of elke bestelling ondertekend door de partijen impliceert automatisch de aanvaarding van deze voorwaarden door de koper. Enkel de bijzondere voorwaarden vermeld in het contract of het bestelformulier of schriftelijk door de partijen overeengekomen, kunnen van deze voorwaarden afwijken.

Afhankelijk van de context en tenzij anders aangegeven, bedoelen deze algemene voorwaarden (i) met het woord “Koper” een klant, potentiële klant, invoerder, verdeler, partner of contractant; (ii) met het woord “Contract” of “Bestelling” een aanbod, offerte, bestelformulier, koop-, verkoop-, diensten-, licentie- of distributieovereenkomst of enig ander contract tussen de partijen; (iii) met het woord “Product” een chocolade of product verdeeld, geleverd en/of verkocht door BELGA FACTORY onder het merk “Belgium Chocolatiers” of een ander merk van BELGA FACTORY; en (iv) met “Webwinkel” de website van BELGA FACTORY waar de Producten online worden verkocht.

Door op de knop “Ik aanvaard de algemene voorwaarden” te klikken tijdens het online bestelproces via de Webwinkel, of door een bestelformulier te ondertekenen of te verzenden via enig ander communicatiemiddel (e-mail, post, enz.), heeft de Koper uitdrukkelijk aan dat hij deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de “algemene voorwaarden”) heeft gelezen, deze heeft begrepen en aanvaard.

Deze algemene voorwaarden worden ook automatisch per e-mail met de bevestiging van de bestelling naar de Koper gestuurd.

2. BESTELLING

Elke bestelling die de Koper plaatst, verbindt hem onmiddellijk en onherroepelijk.

De bestelling van de Koper is slechts geldig en bindend voor BELGA FACTORY indien deze correct is ingevuld en bevestigd door BELGA FACTORY en dat BELGA FACTORY de volledige betaling heeft ontvangen, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Koper eerst het identificatieformulier op de pagina “Inschrijving” van de Webwinkel invullen. De koper ontvangt een wachtwoord waarmee hij later aanvullende bestellingen kan plaatsen.

Door een account aan te maken, zal de Koper sneller kunnen bestellen, de status van zijn lopende bestelling controleren en de eerder geplaatste bestellingen raadplegen.

Als de Koper een bestelling wenst te plaatsen, moet hij de verschillende Producten die hij wenst te kopen en de hoeveelheden ervan selecteren en vervolgens op de knop “Toevoegen aan mijn bestelling” klikken.

De Koper kan te allen tijde:

- een overzicht van de geselecteerde Producten verkrijgen door op “Mijn bestellingen weergeven” te klikken;

- Eventuele fouten bij het invoeren van de gegevens van zijn Bestelling rechtzetten door op “Terugkeren” te klikken;

- de selectie van Producten aanvullen en deze Producten bestellen door op “Mijn bestelling bevestigen” te klikken.

De bestelling is definitief en kan niet meer gewijzigd worden vanaf het moment dat de Koper op “Mijn bestelling bevestigen” klikt. Hij zal dus verbonden zijn.

BELGA FACTORY stuurt daarna per e-mail een overzicht van de Bestelling met een lijst van de bestelde Producten, de prijzen en deze algemene voorwaarden.

3. MINIMUMLEEFTIJD OM PRODUCTEN TE BESTELLEN

De Koper verklaart dat hij mijnstens 18 jaar oud is en de rechtsbevoegdheid heeft om overeenkomsten te sluiten. Indien de koper jonger is, verklaart hij de toestemming te hebben van zijn ouders of van een voogd om een bestelling te plaatsen op de Webwinkel.

4. MOGELIJKHEID OM EEN BESTELLING TE ANNULEREN

Enkel in het geval dat de Koper een consument is (d.w.z. een natuurlijke persoon die voor persoonlijk gebruik bestelt), zal hij zijn bestelling te allen tijde kunnen annuleren, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het pakket met de Producten.

Dit recht op verzaking/intrekking van de Koper is enkel mogelijk indien het volledige pakket en de Producten niet beschadigd zijn. De verzaking kan aan BELGA FACTORY worden meegedeeld per e-mail of aangetekende brief aan het adres vermeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

Het verzakingsrecht van de Koper is onderworpen aan de snelst mogelijke terugzending van de geleverde Producten en, in elk geval, binnen 10 kalenderdagen na de datum waarop de e-mail of de aangetekende brief verzonden werd. BELGA FACTORY zal het betrokken bedrag aan de Koper terugbetalen bij ontvangst van de door de Koper teruggezonden Producten. Na deze periode van 10 kalenderdagen worden de Producten noch teruggenomen, noch terugbetaald.

BELGA FACTORY behoudt zich ook het recht om de terugbetaling van de teruggezonden producten te weigeren indien deze geopend zijn en/of onvolledig of beschadigd zijn, zelfs indien dit aan het transport te wijten is.

5. PRIJS

Tenzij anders vermeld in de Bestelling, zijn de prijzen uitgedrukt in euro en inclusief de Belgische btw maar exclusief alle kosten en uitgaven die niet specifiek in de bestelling zijn vermeld.

6. BETALING

De prijs moet 100% betaald worden bij de Bestelling door middel van de door de Webwinkel aanvaarde betaalmethoden.

De geldigheid van de betaling zal al dan niet bevestigd worden na verificatie door de betrokken bank. Indien de betaling bevestigd wordt, zal de opname gebeuren volgens de voorwaarden van de bank die de kaart van de Koper heeft uitgegeven.

De Producten worden pas verzonden na ontvangst van alle verschuldigde bedragen op de bankrekening van BELGA FACTORY.

BELGA FACTORY is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele problemen die de Koper zou kunnen ondervinden bij de bankverrichtingen.

BELGA FACTORY aanvaardt geen andere betaalmiddelen, waaronder cheques.

Alle bankkosten zijn voor rekening van de Koper.

7. TERMIJNEN EN VERLENGINGEN

De termijnen voor de verplichtingen van BELGA FACTORY zijn deze die door de partijen zijn overeengekomen maar deze zijn niet bindend. BELGA FACTORY kan enkel aansprakelijk worden gesteld indien de vertraging aanzienlijk is en uitsluitend te wijten is aan haar grove nalatigheid. De Koper heeft niet het recht om de Producten te weigeren, een schadevergoeding te eisen of het Contract te beëindigen indien de Producten te laat worden geleverd, tenzij deze vertraging te wijten is aan grove nalatigheid van BELGA FACTORY.

Elke latere wijziging op verzoek van de Koper die afwijkt van het oorspronkelijke Contract kan leiden tot een verhoging van de prijs en een verlenging van de uitvoeringstermijn.

De producten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien alle of een deel van de Producten niet beschikbaar zijn, zal BELGA FACTORY de Koper per e-mail of telefonisch op de hoogte brengen en hem de mogelijkheid bieden om te kiezen tussen wachten, zijn bestelling wijzigen of deze zonder kosten annuleren.

8. CONFORMITEIT EN GARANTIE

De Producten worden vervaardigd in overeenstemming met de geldende normen in België en de Europese Unie en in overeenstemming met de in het Contract opgenomen specificaties maar niet met de specifieke normen buiten België. De informatie over de Producten is alleen in het Engels geschreven. De Koper bevestigt dat hij de Engelse taal volledig begrijpt.

BELGA FACTORY behoudt zich het recht voor om bepaalde kenmerken van de Producten (zoals recepten en ingrediënten) te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming van de Koper, voor zover de verwachte kwaliteit van de Producten niet afneemt.

Zodra de Producten ter beschikking van de Koper zijn, zal deze ze binnen de 8 werkuren zorgvuldig moeten bekijken en BELGA FACTORY op de hoogte moeten brengen van mogelijke non-conformiteiten die aan BELGA FACTORY kunnen worden toegeschreven.

BELGA FACTORY garandeert dat de Producten vrij zijn van verborgen materiële gebreken en verborgen fabricagefouten waarvoor zij exclusief verantwoordelijk is gedurende de levensduur van de Producten op voorwaarde echter dat deze gebreken niet te wijten zijn aan een externe oorzaak, slijtage, bederf, misbruik, nalatigheid, ongeschikt gebruik, onredelijk gebruik, vervoer, laden en lossen, uitzonderlijke omstandigheden op het vlak van temperatuur, vochtigheid of vuil, en elke andere opzettelijke of onopzettelijke ongepaste handeling van de Koper of een derde.

Indien gebreken of defecten worden gemeld conform de voorwaarden van de twee laatste paragrafen moet BELGA FACTORY de defecte Producten (geheel of gedeeltelijk) vervangen. De vervangen Producten zullen met de eerstvolgende bestelling die hij plaatst aan de Koper worden toegezonden, tenzij de partijen een andere afspraak hebben. De Producten blijven gedekt door de garantie voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantie maar niet langer.

Indien de partijen niet overeenkomen over de gebreken zullen ze een beroep doen op een door hen gekozen onafhankelijk laboratorium. De partijen zullen de kosten van het laboratorium gelijkelijk verdelen. De door het laboratorium verstrekte analyses zijn bindend voor de partijen.

BELGA FACTORY kan haar garantieverplichting opschorten zolang de Koper niet volledig aan zijn eigen verplichtingen voldoet. Een dergelijke opschorting verlengt de oorspronkelijke garantieperiode niet.

Er zijn geen andere wettelijke, schriftelijke, mondelinge, uitdrukkelijke of impliciete garanties van toepassing met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garantie van handelskwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, bijvoorbeeld, of anderszins.

9. GEBRUIK EN HANTERING VAN DE PRODUCTEN

De Koper erkent dat de Producten:

- breekbare voorwerpen zijn die met zorg moeten worden behandeld en vervoerd en op een droge en schone plaats en bij een geschikte temperatuur (tussen 10 en 18°C) moeten worden opgeslagen;

- in overeenstemming met alle lokale en internationale eisen en praktijken behandeld, vervoerd en opgeslagen moeten worden.

- niet gebruikt mogen worden voor andere doeleinden dan die welke strikt aanbevolen door BELGA FACTORY of die welke gewoonlijk van de Producten worden verwacht.

10. VERMELDING VAN DE KOPER

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en enkel in het geval dat de Koper geen consument is (d.w.z. een natuurlijke persoon die voor privégebruik koopt), zal BELGA FACTORY de naam van de Koper (met inbegrip van logo’s en afbeeldingen van de Koper) als referentie mogen vermelden ongeacht het formaat en de drager (brochures, website, affiches, flyers, persberichten, enz.), alsook de algemene en openbare informatie over de Producten die door BELGA FACTORY aan de KOPER werden verkocht.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

BELGA FACTORY is en blijft de enige eigenaar en begunstigde van alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook met betrekking tot al dan niet beschermde merken, logo’s, tekeningen, grafische ontwerpen, documenten, handleidingen, producten, recepten, concepten, knowhow, productiemethoden, originele ideeën die verband houden met de Producten. De Koper verbindt zich ertoe noch de Producten te imiteren of na te maken, noch identieke of gelijkaardige concepten op de markt te brengen, noch een merk, logo of model te registreren of in het algemeen een intellectueel eigendomsrecht te laten erkennen op al deze elementen, noch de Producten die hij heeft gekocht op welke wijze dan ook van het merketiket te ontdoen.

12. PRIVACY

Alle documenten en informatie zonder enige beperking die door BELGA FACTORY aan de koper worden verstrekt of getoond, de productiemethoden en -technieken met betrekking tot de Producten, de prijzen, de commerciële en financiële voorwaarden en de kosten blijven strikt vertrouwelijk. Tenzij deze informatie reeds op een toegelaten wijze openbaar is geworden, mag de Koper deze in geen geval, zelfs na de volledige uitvoering van het contract, rechtstreeks of onrechtstreeks bekendmaken of meedelen aan derden en deze voor eigen rekening gebruiken buiten de strikte uitvoering van het contract.

13. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Met betrekking tot de Producten: BELGA FACTORY kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik, de hantering of de bewaring van de Producten.

13.2. Met betrekking tot de informatie van de Webwinkel: Alle teksten, informatie, video’s en foto’s op de Webwinkel zijn slechts indicatief. Ze zijn niet contractueel en binden BELGA FACTORY niet.

 Ze zijn noch volledig, noch uitputtend.

BELGA FACTORY kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (niet-uitputtende lijst), met name voor:

- het binnendringen van computervirussen die zich via het internet verspreiden;

- schade veroorzaakt door hacken;

- de gedeeltelijke of volledige, tijdelijke of aanhoudende onderbreking van de toegang tot de Webwinkel of de beschikbaarheid van de Producten;

- computercrashes;

- navigatieproblemen, bugs of trage server;

- het downloaden van een bestand dat de computerapparatuur van de Koper beschadigt of dat het verlies van gegevens veroorzaakt.

1.3. Als de aansprakelijkheid van BELGA FACTORY vastgesteld wordt, zal ze uitsluitend verantwoordelijk zijn voor rechtstreekse schade veroorzaakt door haar grove nalatigheid, met uitsluiting van alle andere schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstverlies, de verhoging van de algemene kosten, profijtverlies, klantenverlies, verlies van verwachte besparingen of enige andere schade of verlies Het totaalbedrag van de schade waarvoor BELGA FACTORY verantwoordelijk is, mag niet meer dan 10% van de waarde van het contract bedragen.

14. TIJDELIJKE OF PERMANENTE ONDERBREKING VAN DE TOEGANG TOT DE WEBWINKEL

BELGA FACTORY behoudt zich het recht voor om de Webwinkel of zijn activiteit en de toegang tot alle of een deel van de Producten op elk moment tijdelijk of permanent zonder rechtvaardiging, kennisgeving en/of compensatie te onderbreken.

15. NIEUWSBRIEVEN

Door op de knop “Ik ga akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrieven van BELGA FACTORY” te klikken, aanvaard de Koper uitdrukkelijk om ze regelmatig in zijn mailbox of brievenbus te ontvangen.

In elke nieuwsbrief zal er een link met een URL zijn waarmee de KOPER zich op elk moment kan uitschrijven voor de nieuwsbrieven. De uitschrijving is gratis en is onmiddellijk van kracht.

16. PERSOONSGEGEVENS EN BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat de persoonlijke informatie (d.w.z. de informatie over hem als natuurlijke persoon) die hij in het bestelformulier van de Webwinkel invult of dat de Koper aan BELGA FACTORY communiceert (telefonisch, per mail, enz.) door BELGA FACTORY gebruikt wordt om de bestellingen te verwerken en om de communicatie te versterken en te personaliseren, met inbegrip van de nieuwsbrieven of de e-mails die de Koper uitdrukkelijk heeft aanvaard om te ontvangen.

BELGA FACTORY verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Koper niet voor andere doeleinden te gebruiken dan deze voorzien in deze Algemene voorwaarden.

Tenzij uitdrukkelijk door de Koper goedgekeurd, verbindt BELGA FACTORY zich er ook toe om nooit zijn persoonsgegevens aan derden bekend te maken met uitzondering van (i) maatschappijen of personen die voor rekening van BELGA FACTORY of zelfstandig diensten verlenen zoals de betalingsprocessen met een kredietkaart, Paypal of sms of het transport van de Producten; (ii) de maatschappij of de persoon die de activiteit van BELGA FACTORY gedeeltelijk of geheel zou verwerven; of (iii) gerechtelijke autoriteiten die er toegang toe nodig zouden hebben.

Zodra de Koper toegang heeft tot de Webwinkel, sla BELGA FACTORY bepaalde informatie op

(met name door middel van “cookies”, alfanumerieke identificatiemiddelen die via de internetbrowser van de Koper op zijn harde schijf geïntegreerd worden). De door BELGA FACTORY verzamelde informatie omvat het IP-adres van de Koper zodra hij verbinding maakt met het internet, de ontvangstbevestiging en het lezen van e-mails door de Koper en BELGA FACTORY, de verbindingsgegevens, de e-mailadressen, de wachtwoorden op de server van de Webwinkel, het browsertype, het besturingssysteem en het platform, de bestelgeschiedenis en de opvolging van de URL’s op de Webwinkel.

De Koper kan de cookies in “Hulp” in de werkbalk van zijn browser weigeren of deactiveren. BELGA FACTORY raadt dit echter niet aan om de bestellingen van de Koper in de Webwinkel te optimaliseren.

BELGA FACTORY stelt alles in het werk om de persoonsgegevens van de Koper te beschermen tijdens de overdracht en het gebruik van de Webwinkel. BELGA FACTORY gebruikt het programma SSL (Secure Sockets Layer) dat de door de Koper ingevoerde informatie voor de verzending naar BELGA FACTORY in cijferschrift omzet. Indien de Koper een computer deelt, zal hij na elk gebruik moeten uitloggen.

De gegevens en andere informatie van de Koper worden door BELGA FACTORY bewaard en zijn te allen tijde gratis toegankelijk voor de Koper op zijn verzoek en zonder enige verantwoording op het adres vermeld in artikel 1 van deze Algemene voorwaarden. De Koper heeft het recht om op elk moment kosteloos elke wijziging, verbetering of schrapping van zijn persoonsgegevens uit de database van BELGA FACTORY te vragen evenals de onmiddellijke stopzetting van alle elektronische post of andere communicatie van BELGA FACTORY.

17. OVERMACHT

De partijen zijn niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van enige contractuele verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen van overmacht buiten hun wil en die ze niet konden voorzien, noch konden voorkomen of overwinnen op het moment van de ondertekening van het contract, zelfs als dit evenement de uitvoering van het contract niet onmogelijk maar gewoon moeilijker of duurder maakt. Gevallen van overmacht zijn onder meer brand, stakingen, ongevallen, ziekte, natuurrampen, vernieling van installaties of apparatuur, bugs, wijzigingen van de computeromgeving, een algemeen gebrek aan voorraden of transportmiddelen, vertragingen of niet-nakoming van de verplichtingen van de leveranciers of onderaannemers van BELGA FACTORY.

In dergelijke omstandigheden zal de in gebreke zijnde partij de andere partij zo spoedig mogelijk schriftelijk van de situatie op de hoogte brengen. De verplichtingen van de partij die door overmacht niet kunnen worden nagekomen, kunnen tijdelijk opgeschorst worden of opnieuw onderhandeld worden. Indien de overmacht langer dan 6 maanden duurt, wordt het contract automatisch en zonder enige schadevergoeding ontbonden, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.

18. OPZEGGING VAN HET CONTRACT

BELGA FACTORY kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding aan de Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling het contract beëindigen of haar eigen verplichtingen opschorten:

- Indien de Koper één van zijn contractuele verplichtingen niet nakomt of indien blijkt dat hij één van zijn verplichtingen niet zal nakomen of waarschijnlijk niet zal nakomen, zelfs indien de tekortkoming zich voordoet voordat die verplichting opeisbaar wordt. In dit geval zal (zullen) de betaling(en) gedaan of verschuldigd door de Koper definitief verworven worden door BELGA FACTORY, onverminderd eventuele bijkomende schadevergoedingen indien het bedrag van de werkelijk door BELGA FACTORY geleden schade hoger blijkt te zijn.

- in geval van onbekwaamheid, faillissement, insolventie, onvermogen tot betaling, verzoek om uitstel van betaling, vrijwillige of verplichte gerechtelijke reorganisatie of enige andere gebeurtenis die de financiële moeilijkheden van de Koper aantoont;

- Indien BELGA FACTORY haar activiteiten staakt of belangrijke wijzigingen aanbrengt in haar professionele activiteiten;

- in geval van overmacht van meer dan 6 maanden.

Indien de Koper het Contract beëindigt zonder ernstige en opzettelijke fout van BELGA FACTORY, heeft BELGA FACTORY van rechtswege recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 50% van de prijs van de geannuleerde bestelling, onverminderd enige schadevergoeding indien het bedrag van de werkelijk door BELGA FACTORY geleden schade hoger blijkt te zijn.

19. TOEPASBAAR RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Het contract en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

De partijen komen overeen om elk geschil dat voortvloeit uit het contract of een latere wijziging van het contract in der minne te schikken.

Indien dit niet mogelijk is binnen een maand na het begin van het geschil, zullen de partijen zich wenden tot het reglement van BMediation (www.bmediation.eu) met betrekking tot de bemiddeling voor elk geschil dat voortvloeit uit het contract of er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op heeft. Deze bemiddeling vindt plaats in Brussel in België en wordt uitgevoerd in het Frans indien de Koper Franstalig is of in het Engels indien de Koper niet Franstalig is.

Indien de koper echter een consument is, kan hij het gebruik van de consumentenombudsdienst eisen (https://consumentenombudsdienst.be/nl).

Indien er tijdens de bemiddelingsprocedure geen overeenstemming kon worden bereikt of indien de partijen overeenkomen om van de bemiddelingsprocedure af te zien, zal elk geschil, onenigheid of klacht die voortvloeit uit of verband houdt met het contract, worden beslecht door de rechtbanken van Nijvel in België.

20. VOORTBESTAAN

De verplichtingen vermeld in de artikelen “Vermelding van de Koper”, “Intellectuele eigendom”, “Privacy”, “Beperking van de aansprakelijkheid” blijven van kracht na de annulering, de opzegging of de nietigheid van een contract tussen de partijen.