De onderneming Belga Factory, hierna "Belgium Chocolatiers", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Le Géronsart 51, 1457 Walhain, België, BTW-nummer: BE0727.538.602, organiseert een onlinespel, hierna het "Spel" of de "Wedstrijd".

De spelletjes die worden georganiseerd op de Facebook® pagina van Belgium Chocolatiers en het Instagram account van Belgium Chocolatiers zijn gratis en zonder enige aankoopverplichting.
Door deel te nemen aan de verschillende spelletjes via de Facebook® pagina en/of het Instagram account van Belgium Chocolatiers, kunnen de deelnemers deelnemen aan de loting waarmee één van hen een prijs kan winnen waarvan de aard wordt aangegeven in elke publicatie van de betreffende wedstrijd. De spelletjes zijn toegankelijk op het spelplatform Belgium Chocolatiers Facebook® en Instagram op het volgende adres: https://www.facebook.com/BelgiumChocolatiers & https://www.instagram.com/belgiumchocolatiers (hierna het "Platform").

Er wordt gepreciseerd dat het Spel van de Wedstrijd wordt ontwikkeld en beheerd door Chocolatiers Belgium, met uitsluiting van elke sponsoring of tussenkomst van de vennootschap Facebook®, die het Spel van de Wedstrijd enkel op haar Platform aanbiedt. Dit document is het reglement van de Wedstrijd, hierna te noemen het "Reglement". Zij kunnen tijdens de duur van de Wedstrijd te allen tijde worden aangevuld en/of gewijzigd door middel van een aanvullende clausule die uitsluitend van kracht zal worden door de online publicatie ervan door Chocolatiers Belgium.

Eenieder wordt geacht het reglement in zijn geheel te hebben gelezen, begrepen en zonder voorbehoud te hebben aanvaard, en met name het artikel met betrekking tot de persoonsgegevens, zodra hij zich toegang verschaft tot het spel en zich inschrijft.
Alle bovengenoemde documenten zijn beschikbaar en toegankelijk voor alle gebruikers en deelnemers tijdens de duur van het Spel. Gebruikers en deelnemers wordt verzocht een reservekopie te maken en/of alle bovengenoemde teksten af te drukken, zodat zij deze zo nodig kunnen raadplegen.

Artikel 1: Voorwaarden voor toegang

1.1.
Deelname aan de wedstrijd staat open voor iedereen die voldoet aan de onderstaande cumulatieve voorwaarden:
(i) een natuurlijke persoon die meerderjarig is,
(ii) toegang heeft tot internet en over een geldig persoonlijk e-mailadres beschikt,
(iii) een Facebook®- en/of Instagram-account heeft en toegang krijgt tot de Wedstrijd via het Facebook® Belgium Chocolatiers Game Platform gedurende de periode die is aangegeven in de betreffende wedstrijdpublicatie, op het volgende adres https://www.facebook.com/BelgiumChocolatiers en/of https://www.instagram.com/belgiumchocolatiers
Belgium Chocolatiers zal, binnen de perken van de middelen waarover zij beschikt, nagaan of deze criteria worden nageleefd. Indien aan een van deze criteria niet is voldaan, kan de inschrijving voor de Wedstrijd niet worden gevalideerd.
1.2.

Deelname aan de wedstrijd is beperkt tot één deelname aan de loterij zoals beschreven in artikel 2 hieronder.
1.3.
De toegang tot de wedstrijd is verboden voor werknemers van Belgium Chocolatiers en alle natuurlijke of rechtspersonen die hebben meegewerkt of meewerken aan de organisatie van de wedstrijd, met inbegrip van hun naaste familieleden (bv. echtgeno(o)t(e), partner, kind, zus en broer, ouder, partner in een geregistreerd partnerschap).

Artikel 2: Deelneming

2.1.
De Wedstrijd staat open voor alle personen die voldoen aan alle voorwaarden genoemd in artikel 1.1 hierboven, met uitzondering van de personen genoemd in artikel 1.3 hierboven. Om aan de trekking te kunnen deelnemen en te proberen de in artikel 3.1 genoemde prijzen te winnen, moet elke deelnemer de hieronder vermelde handelingen hebben verricht:
- Ga naar de https://www.facebook.com/BelgiumChocolatiers pagina of Instagram account: https://www.instagram.com/belgiumchocolatiers
- Ga naar een van de speciale publicaties
- Volg de deelnemingsinstructies in de desbetreffende publicatie
- De spelregels lezen, begrijpen en zonder voorbehoud aanvaarden die beschikbaar zijn op de website van Belgium Chocolatiers: https://belgiumchocolatiers.com en gelinkt zijn aan de hierboven vermelde Facebookpagina en Instagram-account.
De inschrijving voor de loting is pas effectief nadat deze stappen zijn voltooid.
Elke deelnemer verbindt zich ertoe correcte informatie over zichzelf te verstrekken. Belgium Chocolatiers wijst alle verantwoordelijkheid af in het geval dat een deelnemer valse namen en/of voornamen gebruikt die gekoppeld zijn aan een geldig e-mailadres, of zich zelfs de identiteit van een derde toe-eigent.
2.2.
Deelname aan de Wedstrijd geschiedt uitsluitend langs elektronische weg op de Facebook® pagina en/of de Instagram account van Belgium Chocolatiers, waarbij de trekking plaatsvindt onder de deelnemers die op laatstgenoemde pagina zijn ingeschreven.
Deelname aan de Wedstrijd op gewoon papier of in enige andere vorm is uitgesloten.
2.3.
Deelname aan de wedstrijd is alleen geldig als de door Belgium Chocolatiers gevraagde informatie volledig en correct is.
Inzendingen met onjuiste of vervalste informatie of via nagemaakte of vervalste formulieren zullen automatisch elk recht op het winnen van een prijs doen vervallen.
2.4.
Alle deelnemers verbinden zich ertoe de Regels na te leven. Elke niet-naleving van het reglement door de deelnemer, en in het bijzonder fraude, misbruik of bedrog van zijn kant, kan leiden tot zijn uitsluiting van het Spel bij beslissing van Chocolatiers Belgium.
Bovendien behoudt Belgium Chocolatiers zich het recht voor om in geval van misbruik of vals spel door een of meerdere deelnemers, de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen, met name indien de integriteit van de wedstrijd in het gedrang zou komen.

Artikel 3: Bepaling van de winnaars - uitreiking van de prijzen

3.1. Prijzen

De winnaar wordt bepaald door een willekeurige trekking onder de deelnemers via Facebook en Instagram. Deze winnaar zal de prijs winnen die is aangegeven in de speciale publicatie die beschikbaar is op het Platform. De deelnemers hebben geen recht op enige vergoeding of tegenprestatie in geval van annulering of verlies, anders dan de door de organisator aangeboden tegenprestatie. De aangeboden prijs kan geen aanleiding geven tot een betwisting van welke aard ook, noch tot de teruggave van het geldelijke equivalent ervan, noch tot omwisseling of vervanging ervan om welke reden dan ook door Chocolatiers Belgium. Indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt Belgium Chocolatiers zich het recht voor om de prijs te vervangen door andere prijzen van gelijke waarde.
3.2. Bepaling van de winnaars
De winnaar zal worden aangewezen door middel van een loting die op de in de desbetreffende publicatie vermelde datum zal worden verricht in de databank van de voor de loting ingeschreven personen.
3.3 Informatie over de winnaars / uitreiking van de prijzen
Belgium Chocolatiers zal de winnaars op de dag van de trekking per privébericht via het Facebook- en het Instagram-platform op de hoogte brengen. Bij die gelegenheid zullen de winnaars in kennis worden gesteld van de procedures om hun prijs in ontvangst te nemen. De winnaars moeten hun prijs vanaf de aangegeven datum gebruiken. Indien zij hun prijs niet binnen de gestelde termijn terugsturen, verliezen de winnaars hun prijs zonder dat hiervoor enige aansprakelijkheid van Belgium Chocolatiers kan worden ingeroepen, noch enige schadevergoeding kan worden geëist. In het geval van een niet-elektronische prijs, zal de levering van de prijs binnen 30 dagen na de datum van aanwijzing van de winnaar, bij de winnaar thuis door het betreffende bedrijf worden gedaan.
Niettegenstaande het voorgaande behoudt het organiserende bedrijf zich tevens het recht voor om de prijzen die aan de in gebreke gebleven winnaar hadden moeten worden toegekend, te behouden en hierover naar eigen goeddunken te beschikken.

Artikel 4: Wijziging / beëindiging van het vergelijkend onderzoek

4.1.
Belgium Chocolatiers behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd in te korten, te verlengen, te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht waardoor de Wedstrijd niet kan worden voortgezet in overeenstemming met de bepalingen van het Reglement en in het bijzonder in geval van storingen op het internetnetwerk (al dan niet te wijten aan een virus), van het platform of enig ander probleem in verband met de netwerken, middelen en (tele)communicatiediensten, computers (online of offline), servers, internettoegangs- en/of hostingproviders, computerapparatuur of -programmatuur, gegevens of databanken.
4.2.
In geval van annulering, wijziging, verlenging of verkorting van de duur van de Wedstrijd, verbindt Belgium Chocolatier zich ertoe de deelnemers hiervan op de hoogte te brengen via e-mail en/of door publicatie op het platform via de daartoe bestemde applicatie en hen, in voorkomend geval, op de hoogte te brengen van het nieuwe toepasselijke reglement of de nieuwe sluitingsdatum van de Wedstrijd.
In geval van wijziging van dit reglement met betrekking tot het voorgaande, zal de voortzetting van de Wedstrijd door de ingeschreven deelnemers worden beschouwd als aanvaarding van de aangebrachte wijzigingen, waarbij elke deelnemer de mogelijkheid heeft om zich uit te schrijven voor de Wedstrijd door contact op te nemen met Belgium Chocolatiers.

4.3.
In geval van wijziging van de voorwaarden van de Wedstrijd, annulering, onderbreking of verkorting van de duur van de Wedstrijd, kan Belgium Chocolatiers niet aansprakelijk worden gesteld en kunnen de deelnemers geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, die zij aanvaarden.
4.4.
Tot slot aanvaardt elke deelnemer dat Belgium Chocolatiers de Wedstrijd kan stopzetten of op elk moment kan wijzigen indien zij een aanzienlijk aantal gevallen van misbruik en vals spel vaststelt, zowel tijdens de inschrijving voor de Wedstrijd als tijdens de Wedstrijd zelf. De annulering of wijziging van de Wedstrijd zal aan de deelnemers worden meegedeeld via publicatie op het platform of via elk ander middel dat door Belgium Chocolatiers geschikt wordt geacht.

Artikel 5 : Ontheffing en beperking van aansprakelijkheid

Belgium Chocolatiers is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, zelfs indien zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen werd, die het gevolg is van :
(i) een storing van het internetnetwerk of de computerapparatuur, met inbegrip van het platform en de applicatie (hardware en/of software en/of databases en/of gegevens) van een deelnemer of een persoon of bedrijf verbonden aan de organisatie van de Wedstrijd of, meer in het algemeen, enig ander probleem in verband met de netwerken, middelen en diensten voor (tele)communicatie, computers (online of offline), servers, providers van internettoegang en/of hosting, computerapparatuur of -software, databases en gegevens van een persoon

(ii) de waarheidsgetrouwheid van de door de deelnemer verstrekte informatie, die hij met betrekking tot de informatie en de middelen waarover hij beschikt, niet rechtsgeldig als niet in overeenstemming met de bepalingen van deze regels en de gebruiksvoorwaarden kon beschouwen

(iii) fabricagefouten, defecten of andere storingen, de conformiteit van de prijzen met de normen waaraan zij eventueel onderworpen zijn of de veiligheid van het gebruik van de aangeboden prijzen (in normale gebruiksomstandigheden) die niet haar eigen producten zijn.

Belgium Chocolatiers wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van schade veroorzaakt door gebeurtenissen buiten haar controle, die voortvloeien uit het gebruik van de prijs of uit de prestaties van een leverancier.

Artikel 6 : Deelnamekosten

De wedstrijd is gratis en er is geen koopverplichting.
Het reglement is gratis beschikbaar voor de deelnemers op het aan de Wedstrijd gewijde platform en op de website van Belgium Chocolatiers.
Voor deelnemers die zich toegang verschaffen tot de Prijsvraag via een modem en een telefoonlijn die worden gefactureerd op basis van de bestede tijd - d.w.z. met uitsluiting van kabel-, ADSL- of gespecialiseerde verbindingsabonnementen en pakketten met vaste prijzen die communicatiekosten omvatten of aanbieden - worden de kosten van de verbinding met de site die is gemaakt voor deelname aan de Prijsvraag niet aan de deelnemers terugbetaald.

Artikel 7: Geschil

In geval van betwisting of klacht betreffende de Wedstrijd, om welke reden dan ook, dienen de verzoeken schriftelijk te worden gericht aan Belgium Chocolatiers per post op het in de considerans vermelde adres, en dit tijdens de looptijd van de Wedstrijd en binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen na de aanwijzing van de winnaars.

In geval van betwisting of klacht in verband met de toegekende prijzen, moeten de verzoeken schriftelijk worden gericht aan Belgium Chocolatiers, per e-mail aan Info@BelgiumChocolatiers.com of per post aan het in de considerans vermelde adres, en dit binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van de prijsbevestiging.

Elke deelnemer verbindt zich ertoe om, in geval van moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie van het reglement, een minnelijk beroep te doen op Belgium Chocolatiers alvorens een gerechtelijke procedure tegen deze laatste aan te spannen.
De verordeningen zijn onderworpen aan het Belgische recht. Indien geen minnelijke schikking wordt getroffen tussen de deelnemer(s) en Belgium Chocolatiers, zal elk geschil dat voortvloeit uit dit reglement worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Belga Factory.

Artikel 8: Persoonsgegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, bestanden en vrijheden, alsook alle teksten die betrekking hebben op de uitvoering van de bepalingen die daarin zijn opgenomen, wordt de deelnemer ervan in kennis gesteld dat alle informatie die in het inschrijvingsformulier voor de Wedstrijd wordt gevraagd verplicht is en als dusdanig wordt vermeld, en dat het niet beantwoorden van deze vragen door de deelnemer tot gevolg zal hebben dat hij niet aan de Wedstrijd kan deelnemen.

De verzamelde gegevens zijn strikt noodzakelijk voor het goede verloop van de Wedstrijd. Voor elk gebruik voor andere doeleinden dan die welke in dit reglement zijn omschreven, is de uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer vereist. Door deel te nemen aan het spel, aanvaardt de deelnemer de spelregels en het verzamelen van deze gegevens. De gegevens worden binnen 3 maanden na het einde van de Wedstrijd gewist, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk anderszins instemt.

Belgium Chocolatiers mag de afbeelding, de stemopname en de naam van de winnaar publiceren en reproduceren op het Platform, op voorwaarde dat de winnaar hiermee instemt op verzoek van Belgium Chocolatiers.
Bijgevolg worden de verzamelde gegevens uitsluitend aan Chocolatiers Belgium doorgegeven.

Elke deelnemer heeft tevens het recht op toegang tot, rectificatie, blokkering en verwijdering van gegevens die hem betreffen, door rechtstreeks contact op te nemen met Belgium Chocolatiers, per e-mail op Info@BelgiumChocolatiers.com of per post op het in de preambule vermelde adres.
In dit verband wordt gepreciseerd dat elk verzoek tot verwijdering van deze gegevens, op welke wijze dan ook, tijdens de duur van de Wedstrijd kan leiden tot de annulering van de inschrijving voor de Wedstrijd.

Artikel 9: Overeenkomst inzake elektronisch bewijs

Belgium Chocolatiers kan, met name voor het bewijs van eender welke handeling, feit of nalatigheid, gebruik maken van de programma's, gegevens, bestanden, opnames,

bewerkingen en andere elementen van aard of in een computer- of elektronisch formaat of medium, die rechtstreeks of onrechtstreeks door haar of de deelnemers worden opgesteld, ontvangen of bewaard, behalve in geval van misbruik of kennelijke vergissing. De deelnemers verbinden zich ertoe de ontvankelijkheid, de geldigheid of de bewijskracht van de bovengenoemde elementen in computer- of elektronisch formaat of medium niet te betwisten. Aldus vormen de in aanmerking genomen elementen een bewijs en indien zij door Belga Factory in een geschil of andere procedure als bewijsmiddel worden overgelegd, zullen zij op dezelfde wijze, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht tussen de partijen toelaatbaar en tegenstelbaar zijn als elk document dat schriftelijk zou zijn opgesteld, ontvangen of bewaard.

Artikel 10: Deponering van het reglement

Dit reglement is in het Frans gedeponeerd bij de diensten van Belga Factory, Le Géronsart 51, 1457 Walhain, België, en is gratis beschikbaar in de daartoe bestemde applicatie.